ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМЕКС-ФIНАНС"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  24381627
Місцезнаходження  ., м. Київ, ., 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 534275
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.07.2010
Міжміський код та телефон  (044) 280-10-70
Факс  (044) 280-10-70
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам №42 вiд 07.06.2011р.
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  ., м. Київ, ., 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 279-12-13
Факс  (044) 279-12-13
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Договiр на обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е-3857 вiд 09.06.2011р.
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Народний реєстр"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  24575521
Місцезнаходження  ., м. Київ, ., 04050, м. Київ, Мельникова, 2I10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АГ № 399489
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.11.2010
Міжміський код та телефон  (044)481-35-30
Факс  .
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  Договiр на ведення реєстру № 17-04 вiд 21.12.2004 р. У зв'язку з переведенням випуску акцiй в бездокументарну форму 24.06.2011 р. договiр з реєстратором розiрвано.
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжнародний iнститут аудиту"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  21512649
Місцезнаходження  ., м. Київ, Голосiївський, 03127, м. Київ, Героїв Оборони, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  0347
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (044) 257-50-39
Факс  526-04-82
Вид діяльності  Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис  Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту