ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
01.06.2011 227I10I1I11 Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi UA4000122261 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 3383008 845752.000 100.0000000
Опис Протягом звiтного року цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених та зовнiшнiх ринках не розмiщувались. Фактiв лiстингуIделiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Додаткова емiсiя акцiй не здiйснювалась. У звiтному перiодi на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства змiнено форму iснування акцiй з документарної на бездокументарну.