ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" засноване вiдповiдно до наказу РВ Фонду державного майна України по Київськiй областi №5.25.7I9 вiд 11 жовтня 2001 року шляхом перетворення державного пiдприємства Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв у вiдкрите акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв", згiдно з ЗУ "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi". Iсторiя ВАТ "ПДЗВП" розпочинається з 1914 року, коли в с.Плахтянка на Київщинi було засновано Спиртовий завод, з 1959 року по 1960 рiк вiдбулась реконструкцiя спиртозаводу, його було перейменовано в "Плахтянський завод кормових антибiотикiв" та перепрофiлiйовано на випуск бiомiцину кормового, з 1996 року перейшли на випуск ветпрепаратiв. З 2009 року перейшли на випуск кормових добавок. 22.04.2011р. з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" на Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв". Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство є окремою юридичною структурою. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має.
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) У 2011 роцi ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалось вiдповiдно до наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику на ВАТ "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" №1 вiд 01.01.2004р. та змiнено наказом "Про облiкову полiтику на ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" №1 вiд 01.06.2011р.
З метою зближення бухгалтерського та податкового облiку облiк основних засобiв ведеться пооб'єктно в розрiзi 16 груп, а нематерiальних активiв в розрiзi 6 груп за кожним об'єктом, строк корисного використання встановлюється з урахуванням факторiв, викладених у пп.145.1.3 ПКУ, не менше мiнiмального строку, передбаченого п.145.1 ПКУ для основних засобiв i пп.145.1.1 ПКУ нематерiальних активiв вiдповiдної групи.
Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" пiдприємством обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв.
Визнавати основними засобами матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких перевищує один рiк, а вартiсть перевищує 1000 грн. Необоротнi матерiальнi активи, вартiсть яких не перевищує 1000грн., вiдносити до МНМА. Амортизацiю за МНМА нараховувати в першому мiсяцi використання у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Облiк запасiв та їх оцiнка здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДОСЛIДНИЙ ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТIВ"

станом на 31 грудня 2011 року

08030, Київська обл., Макарiвський р-н, с. Плахтянка,
вул. Кавказька, 1
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 05779614

КИЇВ 2012


Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку України,
Акцiонерам та керiвним органам Товариства


Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжнародний iнститут аудиту"
Код ЄДРПОУ 21512649
Мiсцезнаходження Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони,10, тел. 526-04-82
Внесення до Реєстру Внесене до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 року I свiдоцтво № 0347, дiйсне до 23 грудня 2015 року

Основнi вiдомостi про товариство

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв"
Код ЄДРПОУ 05779614
Мiсцезнаходження 08030, Київська обл., Макарiвський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1
Державна реєстрацiя Свiдоцтво про державну реєстрацiю - А01 № 740714, видане Макарiвською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi, дата реєстрацiї - 14.02.1991 р., дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю - 05.05.2011р., номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 340 105 0007 000221

Основнi вiдомостi про умови договору
Договiр на здiйснення аудиторської перевiрки вiд 21.03.2012р. № 19.
Перевiрка здiйснювалася за мiсцезнаходженням товариства з 21 березня по 23 квiтня 2012р., що не суперечить умовам договору.

Дата видачi висновку: за наслiдками перевiрки надано висновок 23 квiтня 2012 року.

Мета перевiрки: пiдтвердження достовiрностi, повноти та вiдповiдностi чинному законодавству iнформацiї про емiтента цiнних паперiв, статей та показникiв фiнансової звiтностi товариства станом на 31.12.2011 р., складеної у вiдповiдностi до дiючих у звiтному перiодi нормативiв, аналiз фiнансового стану за даними звiтностi.

Пiдстави для виконання аудиту
Аудиторська перевiрка проводилась у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, Господарського Кодексу України, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1528, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. за № 53I13320 зi змiнами i доповненнями вiд 22.06.2010р. № 981, Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. N 1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 28 листопада 2011 р. за N 1358I20096, Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.93р. № 3125-ХII (в редакцiї Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 14.09.2006р. № 140-V).

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв", що включає:
Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства (форма № 1-М) станом на 31.12.2011 року, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39;
Звiт про фiнансовi результати (форма № 2-М) за 2011 рiк, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.02.2000 р. № 39.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал ПрАТ "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства та помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть за фiнансову звiтнiсть, вступнi залишки та iнформацiю за попереднiй звiтний перiод несе керiвництво товариства.
По заявi керiвництва товариства всi фiнансовi i майновi операцiї за 2011 рiк вiдображено в бухгалтерському облiку i звiтностi i вiд аудитора не приховано нiяких документiв, якi мають вiдношення до предмету аудиту.
Аудиторська перевiрка проводилась з вiдома голови правлiння товариства Гасратова А.В. та головного бухгалтера Ральчук О.В.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема 700, 705, 706. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих помилок. Перевiрка включає вивчення (шляхом тестування) доказiв, що характеризують систему облiку та внутрiшнього контролю, пiдтверджують показники у фiнансовiй звiтностi товариства.
Перевiрцi пiдлягали: установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та присвоєння статистичних кодiв, свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2011р., головна книга, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку.
Достовiрнiсть та повнота бухгалтерського балансу i фiнансової звiтностi товариства встановлювалась шляхом перевiрки наявностi, а одночасно вiдсутностi, суттєвих розбiжностей мiж даними облiку та статтями балансу i показниками фiнансової звiтностi.
Виходячи з сутностi аудиту та вимог Мiжнародних нормативiв аудиту, а також характеру робiт можлива ймовiрнiсть того, що в ходi перевiрки будь-якi суттєвi невiдповiдностi можуть бути не виявленi, за що аудитор не несе вiдповiдальностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Аудитор зауважує, що фiнансова звiтнiсть Товариства має наступнi викривлення та помилки.

Аудитор зауважує, що резерв сумнiвних боргiв у товариствi не нараховується, що суперечить вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".

На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться вище, фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" станом на 31.12.2011 р., у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.


На основi здiйснених аудиторських процедур аудитор може зробити наступнi висновки щодо окремих складових фiнансових звiтiв

1. Основнi вiдомостi про емiтента
Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та засновницькими документами.
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 05779614.
Органiзацiйно-правова форма - акцiонерне товариство.
Товариство є правонаступником усiх прав та зобов'язань Вiдкритого акцiонерного товариства "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв", що було створене вiдповiдно до чинного законодавства згiдно з рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна по Київськiй областi шляхом перетворення державного пiдприємства Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв у вiдкрите акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" та реєстрованого Макарiвською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi 14.02.1991р.
Статут товариства у новiй редакцiї затверджено зборами акцiонерiв (протокол № 10 вiд 22.04.2011 р.) та зареєстровано державним реєстратором Макарiвської районної державної адмiнiстрацiї Київської областi Котигорошко Л.С. 05.05.2011 р. за № 1 340 105 0007 000221.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю - А01 № 740714, видане Макарiвською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi, дата реєстрацiї - 14.02.1991 р., дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю - 05.05.2011р., номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 340 105 0007 000221.
Мiсцезнаходження товариства - Київська обл., Макарiвський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1.
Основними видами дiяльностi товариства в перiод, що перевiрявся є: виробництво фармацевтичних препаратiв; роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами; оптова торгiвля будiвельними матерiалами; iншi види оптової торгiвлi; роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом; виробництво теслярських та столярних виробiв; що вiдповiдає Статуту товариства.
Середньооблiкова чисельнiсть працюючих станом на 31.12.2011 р. становить 9 осiб.

Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та установчими документами.

2. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.
Бухгалтерський облiк у товариствi у звiтному перiодi вiвся методом подвiйного запису господарських операцiй, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16.07.1999 р., зi змiнами та доповненнями.
У товариствi облiк ведуть за журнально-ордерною формою з допомогою комп'ютерної програми 1С-7.7 у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом вiд 30.11.1999р. № 291.
При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2011 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв.
У товариствi облiк ведуть за журнально-ордерною формою у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом вiд 30.11.1999р. № 291.
Для забезпечення єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку товариством прийнято Наказ про облiкову полiтику № 1 вiд 01.06.2011р.
На основi проведених аудиторами тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк ведеться товариством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996 - XIV (далi - Закон № 996), затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та оподаткування.

3. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку

Загальнi активи балансу в сумi 3 497,0 тис.грн. пiдтверджуються даними облiку, у тому числi:

3.1. Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо необоротних активiв
Облiк основних засобiв ведеться на машинних носiях по матерiально-вiдповiдальних особах. Класифiкацiя основних засобiв проведена вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби".
У складi балансової статтi "Основнi засоби" вiдображено вартiсть:
- основних засобiв, первiсна вартiсть яких станом на 31.12.2011р. складає 3 330,8 тис.грн., знос - 1 772,7 тис.грн.
Амортизацiя на основнi засоби та нематерiальнi активи у звiтному перiодi нараховувалась: до 31.03.2011р. - вiд залишкової вартостi iз застосуванням норм, визначених статтею 8 Закону України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997р. (зi змiнами та доповненнями), 3 01.04.2011р. - за прямолiнiйним методом iз застосуванням норм, визначених статтею 145 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI (зi змiнами та доповненнями), що не суперечить дiючим нормативам облiку та вiдповiдає облiковiй полiтицi пiдприємства;
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв за первiсною вартiстю 32,1 тис.грн. Знос по малоцiнних необоротних матерiальних активах нараховується в розмiрi 100 % у першому мiсяцi його використання, що не суперечить вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби";
- нематерiальних активiв, первiсна вартiсть яких становить 8,9 тис.грн, сума нарахованої амортизацiї (зносу) - 4,7 тис.грн. Знос по нематерiальних активах товариство нараховує прямолiнiйним методом, що не суперечить вимогам чинного законодавства та вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi.
Залишкова вартiсть об'єктiв, включених до балансової статтi "Основнi засоби" становить 1 562,3 тис.грн.

Балансова вартiсть капiтальних iнвестицiй на звiтну дату становить 8,9 тис.грн., у тому числi: капiтальне будiвництво - 2,9 тис.грн., придбання (виготовлення) основних засобiв - 6,0 тис.грн.

Згiдно балансу вартiсть необоротних активiв складає 1 571,2 тис.грн. Всi об'єкти, що облiковуються у їх складi, вiдповiдають критерiям визнання активiв.

3.2. Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо оборотних активiв
Облiк виробничих запасiв ведеться по мiсцях зберiгання та матерiально-вiдповiдальних особах у вiдповiдностi з дiючим порядком облiку, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". На дату балансу запаси оцiненi за первiсною вартiстю. Оцiнка запасiв пiд час їх вибуття проводиться за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО), що не суперечить вимогам П(С)БО 9 "Запаси" та вiдповiдає облiковiй полiтицi пiдприємства.
Данi складського та бухгалтерського облiку спiвставнi з даними балансу по роздiлу II, згiдно яких вартiсть запасiв становить 60,6 тис.грн., в т.ч. виробничi запаси - 60,3 тис.грн., товари - 0,3 тис.грн.
Вiдображенi в II роздiлi активу балансу залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi в сумi 363,9 тис.грн., пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку.
Визнання та класифiкацiя поточної дебiторської заборгованостi товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображена в звiтностi за первiсною вартiстю в сумi 1 395,2 тис.грн.
Аудитор зауважує, що резерв сумнiвних боргiв у товариствi не нараховується, що суперечить вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" та роздiлу 4 Наказу про облiкову полiтику.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 106,1 тис. грн., що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку.

Перед складанням звiтностi, вiдповiдно до наказу № 24 вiд 30.09.2011 р. товариством проводилася повна iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, а саме: основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних матерiальних активiв - станом на 01.12.2011р., сировини, матерiалiв, готової продукцiї на складах i на вiдповiдальному зберiганнi, розрахункiв з дебiторами i кредиторами, грошових коштiв та бланкiв суворої звiтностi - на 01.10.2011 р. Вiдповiдно до Протоколiв центральної iнвентаризацiйної комiсiї вiд 01.10.2011 р. та вiд 01.12.2011 р. при проведеннi iнвентаризацiї лишкiв та недостач товарно-матерiальних цiнностей не встановлено.

4. Розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку

Станом на 31.12.2011 р. товариство має залишки забезпечень виплат персоналу в сумi 10,7 тис.грн., що вiдповiдає даним облiку.
Вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу поточнi зобов'язання вiдповiдають критерiям визнання поточних зобов'язань вiдповiдно до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання". Балансова вартiсть поточних зобов'язань товариства станом на 31.12.2011р. становить 2 087,6 тис.грн., у тому числi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1 345,6 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 27,9 тис.грн., зi страхування - 7,9 тис.грн., з оплати працi - 14,0 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 692,2 тис.грн., що пiдтверджується даними облiку.
Аудит правильностi розрахункiв та сплати податкових платежiв не був предметом аудиту.

Доходи майбутнiх перiодiв на звiтну дату становлять 0,3 тис.грн.

Даних iнвентаризацiї розрахункiв та актiв звiрки аудитору не надано, тому пiдтвердити реальнiсть дебiторської та кредиторської заборгованостей неможливо.


5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку

5.1. Вiдомостi про формування статутного капiталу та емiсiю цiнних паперi
Статутний капiтал товариства вiдповiдно до установчих документiв становить 845 752,00 грн. i сплачений повнiстю. На звiтну дату державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня.
Вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 227I10I1I11 вiд 01.06.2011р. Приватним акцiонерним товариством "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" здiйснено випуск 3 383 008 штук простих iменних акцiй на загальну суму 845 752,00 грн. номiнальною вартiстю 0,25 грн. Форма iснування акцiй - бездокументарна.
Обслуговування випуску акцiй ПрАТ "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" вiдповiдно до договору № Е-3857 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 09.06.2011р. здiйснює ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3. Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв АВ № 581322, видана ДКЦПФР 19.09.2006р.
ПрАТ "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй вiдповiдно до договору № Е42 вiд 06.07.2011р. у зберiгача - ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС", що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 65. Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв АВ № 534275, видана ДКЦПФР 15.07.2010р.

За iнформацiєю, наданою товариством, кiлькiсть власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2011 р. становить 93 акцiонери, в т.ч. 5 юридичних осiб.

Протягом перiоду, що перевiрявся, викуп акцiй власної емiсiї товариством не здiйснювався, дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

Статутний капiтал ПрАТ "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" вiдповiдно до установчих документiв становить 845 752,00 грн. i подiлений на 3 383 008 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал сплачено повнiстю. Державної частки в статутному капiталi товариства немає.

5.2. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2011р. становить 1 398,4 тис.грн., з них: статутний капiтал - 845,8 тис.грн., резервний капiтал - 300,9 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 251,7 тис.грн. Цi суми спiвставнi в балансi та бухгалтерських реєстрах. Склад, структура i використання складових власного капiталу вiдповiдає вимогам установчих документiв та дiючим положення бухгалтерського облiку.

5.3. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" була розрахована у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.
Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2011р. становить 1 398,4 тис.грн. Це бiльше суми статутного капiталу i вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

6. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку
За даними облiку протягом звiтного перiоду товариство отримало прибуток у розмiрi 206,4 тис.грн. Методика визначення кiнцевого результату дiяльностi вiдповiдає вимогам П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".
Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг в сумi 10 018,1 тис.грн., iншi операцiйнi доходи - 63,7 тис.грн. та iншi доходи - 0,1 тис.грн., вiдображено у звiтностi вiдповiдно до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи".
Витрати перiоду, вiдображенi у звiтi, вiдповiдають критерiям визнання та оцiнки, що визначенi дiючими Положеннями бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi та склали 9 848 тис. грн., в тому числi: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 9 376,7 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 471,3 тис.грн. Податок на прибуток склав 27,5 тис.грн.

7. Щодо вiдповiдностi показникiв фiнансової звiтностi даним аналiтичного облiку, аудитор робить наступнi висновки:
Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".
Данi, що наведенi у фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. Перевiрка спiвставностi показникiв окремих форм звiтностi проведена аудитором у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi пiдприємства (наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22 грудня 2008 р. № 1524 зi змiнами i доповненнями). Розбiжностей мiж показниками звiтностi не виявлено.

8. Щодо суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв
Iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю аудитору не надавалась, оскiльки на дату видачi аудиторського висновку Рiчний звiт емiтента цiнних паперiв товариством не сформовано.

9. Щодо виконання значних правочинiв
Протягом перiоду, що перевiрявся, значнi правочини не проводились.

10. Щодо стану корпоративного управлiння
Стан корпоративного управлiння акцiонерного товариства вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. № 514-VI (зi змiнами та доповненнями).
В Товариствi вiдсутня служба внутрiшнього аудиту та посада внутрiшнього аудитора. За перiод, що перевiрявся, Наглядова рада не приймала рiшення щодо запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту).

11. Щодо оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Аудиторська перевiрка, проведена нами, передбачала проведення процедур, для отримання доказiв щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд професiйного судження аудитора, в тому числi вiд оцiнки ризикiв суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi внаслiдок помилки або шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi").
Фiнансова звiтнiсть Товариства в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки.
Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки могли бути не виявленi.

12. Щодо iнформацiї про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (особливої iнформацiї емiтента), аудитор робить наступнi висновки:
За заявою керiвництва, протягом звiтного перiоду у товариствi вiдбулися змiни у складi посадових осiб товариства, що розглядається статтею 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, як такi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.

На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у цьому висновку, фiнансовий звiт представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" станом на 31.12.2011 р., у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.

13. Аналiз фiнансового стану
На пiдставi даних фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку здiйснено аналiз фiнансового стану товариства, показники якого вiдображено в таблицi № 1, що додається.

Аналiз майнового стану пiдприємства
" Вартiсть засобiв, що знаходяться в розпорядженнi товариства на 31.12.2011р. складає 3 497,0 тис. грн., що на 34,29 % бiльше за аналогiчний показник на початок року.
" Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує стан та ступiнь зносу основних засобiв. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на пiдприємствi збiльшився вiдносно рiвня минулого року i становить 53,67 %.

Аналiз лiквiдностi пiдприємства
" Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2011р. має значення 0,92, що менше нормативного. Це свiдчить про недостатнi можливостi товариства погашати свої поточнi зобов'язання за рахунок оборотних коштiв.
" Показник швидкої лiквiдностi має значення 0,89, що вище нормативного. Це свiдчить про достатнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами.
" Показник абсолютної лiквiдностi має низьке значення - 0,17. Це свiдчить борги пiдприємства не можуть бути сплаченi негайно за рахунок грошових коштiв, якi вiдносяться до найбiльш лiквiдних активiв.
" Пiдприємство станом на 31.12.2011р. не має чистого оборотного капiталу, що свiдчить про неспроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть.
" Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2011р. становить 1 398,4 тис.грн., що бiльше розмiру його статутного капiталу.

Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
" Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2011 р. даний показник має значення 0,4, що знаходиться у межах нормативного i свiдчить про достатню питому вагу власного капiталу у структурi балансу.
" Коефiцiєнт структури капiталу (1,5) вказує на незначну залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв.
" Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами показує забезпеченiсть пiдприємства власними оборотними засобами. Станом на 31.12.2011р. цей показник має вiд'ємне значення, що свiдчить про недостатню забезпеченiсть пiдприємства оборотними засобами.

Аналiз дiлової активностi пiдприємства
" Коефiцiєнт оборотностi активiв (3,29) станом на 31.12.2011 р. зрiс у порiвняннi з аналогiчним показником станом на 31.12.2010 р. (2,59), що має позитивне значення та вказує на збiльшення ефективностi використання пiдприємством усiх наявних ресурсiв, незалежно вiд джерел їхнього залучення.
" Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi показує, що швидкiсть обертання кредиторської заборгованостi пiдприємства за звiтний перiод збiльшилась (5,78), що вказує на збiльшення комерцiйного кредиту, що надається пiдприємству.
" Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi (8,39) за перiод, що аналiзується, зменшився у порiвняннi з аналогiчним показником станом на 31.12.2010р., що свiдчить про зменшення обсягу комерцiйного кредиту, що надається пiдприємством.
" Строки погашення дебiторської (43,49 дн.) та кредиторської (63,16 дн.) заборгованостей мають задовiльнi значення, але тенденцiя до зростання строку погашення дебiторської заборгованостi є негативним явищем.
" Коефiцiєнт оборотностi матерiальних запасiв характеризує швидкiсть реалiзацiї товарно-матерiальних запасiв пiдприємства. Станом на 31.12.2011р. даний коефiцiєнт має значення 144,5. Це вказує на те, що швидкiсть обертання товарно-матерiальних цiнностей зросла.
" Показник оборотностi основних засобiв (фондовiддача) за звiтний перiод збiльшився i вказує на вiдповiдне зменшення фондомiсткостi виробництва та пiдвищення ефективностi використання основних фондiв.
" Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу за звiтний перiод збiльшився, що вказує на бiльш ефективне його використання в порiвняннi з попереднiм перiодом.

Аналiз рентабельностi пiдприємства
" У звiтному перiодi дiяльнiсть товариства була прибутковою, про що свiдчать показники ефективностi використання активiв, власного капiталу та коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi.

На основi проведеного аналiзу майнового стану, лiквiдностi, платоспроможностi (фiнансової стiйкостi), дiлової активностi та рентабельностi дiяльностi ПрАТ "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" можна зробити висновок про те, що станом на 31.12.2011 р. дане пiдприємство має задовiльний фiнансовий стан, оскiльки рентабельнiсть його дiяльностi за звiтний перiод має позитивне значення (бiльше 0,01), пiдприємство лiквiдне та лише частково фiнансово залежне вiд залучених засобiв.

Таблиця №1
Показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi
ПрАТ "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв"

№пIп Назва показникiв Значення показникiв Нормативне значення
Станом на 31.12.2010р. Станом на 31.12.2011 р.
1. Аналiз майнового стану
1.1 Коефiцiєнт зносу основних засобiв K 0,5362 0,5367 зменшення
1.2 Коефiцiєнт росту активiв Кр 0,0715 0,3529 > 0
2. Аналiз лiквiдностi
2.1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 0,0310 0,1743 0,25-0,5
2.2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi К2 0,6734 0,8935 0,6-0,8
2.3 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Кп 0,7236 0,9225 > 1
2.4 Чистий оборотний капiтал, тис.грн. Н1 -381,30 -161,80 > 0 збiльш.
2.5 Вартiсть чистих активiв, тис.грн. 1192,00 1398,40 >845,8тис.грн.
3. Аналiз показникiв фiнансової стiйкостi
3.1 Коефiцiєнт автономiї К3 0,4612 0,3999 0,25-0,5
3.2 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 1,1685 1,5007 <1зменшення
3.3 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами Кз -0,2764 -0,0775 >0,8
3.4 Питома вага власного обiгового капiталу в балансi пiдприємства К% -14,75 -4,63
3.5Показники наявностi джерел формування запасiв i затрат:
- власний обiговий капiтал Н1 -381,30 -161,80
- Н1+довгостроковi залученi засоби та забезпечення Н2 -368,10 -151,10
- Н2+ короткостроковi залученi засоби Н3 1011,50 1936,80
- запаси i затрати Н4 69,20 60,60
3.6


Показники забезпеченостi запасiв i затрат джерелами їх формування
- лишки (нестачi) власних оборотних засобiв E1 -450,50 -222,40 Е1; Е2; Е3>0; Е1<0; Е2 i Е3>0
- лишки (нестачi) власних, а також довготермiнових залучених джерел формування запасiв i затрат E2 -818,60 -373,50 Е1; Е2; Е3>0; Е1<0; Е2iЕ3>0;
- лишки (нестачi) загальної величини основних джерел для формування запасiв i затрат E3 192,90 1563,30 Е1; Е2;Е3>0; Е1<0; Е2 i Е3>0;
4. Аналiз дiлової активностi
4.1 Коефiцiєнт оборотностi активiв Оа 2,5945 3,2945 збiльшення
4.2 Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi Ок 4,9124 5,7790 збiльшення
4.3 Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi Од 9,4438 8,3918 збiльшення
4.4. Строк погашення дебiторської заборгованостi (днiв) Сд 38,65 43,49 зменшення
4.5. Строк погашення кредиторської заборгованостi (днiв) Ск 74,30 63,16 зменшення
4.6 Коефiцiєнт оборотностi матерiальних запасiв Омц 97,8436 144,4792 збiльшення
4.7. Коефiцiєнт оборотностi основних засобiв (фондовiддача) Ооз 1,9216 2,9554 збiльшення
4.8 Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу Овк 5,5555 7,7348 збiльшення
5. Аналiз рентабельностi та прибутковостi
5.1 Рентабельнiсть активiв Ра 0,0201 0,0165 >0
5.2 Рентабельнiсть акцiонерного капiталу Рк 0,0594 0,2440 >0
5.3 Коефiцiєнт валового доходу Рвд 0,0647 0,0534 >0
5.4 Рентабельнiсть реалiзацiї Рр 0,0065 0,0172 >0
5.5 Рентабельнiсть витрат Рв 0,0084 0,0220 >0
5.6 Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi Рд 0,0077 0,0206 >0,01
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
Система облiку пiдприємства вiдповiдає його розмiру, структурi, роду дiяльностi, може забезпечити регулярний збiр i обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової звiтностi.
Факти, представленi аудитору, були вiльнi вiд упередженостi керiвництва та службовцiв товариства.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства.
Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та установчими документами.
Статутний капiтал ПрАТ "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" вiдповiдно до установчих документiв становить 845 752,00 грн. i подiлений на 3 383 008 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал сплачено повнiстю. Державної частки в статутному капiталi товариства немає.
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у цьому висновку, фiнансовий звiт представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" станом на 31.12.2011 р., у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
На основi проведеного аналiзу майнового стану, лiквiдностi, платоспроможностi (фiнансової стiйкостi), дiлової активностi та рентабельностi дiяльностi ПрАТ "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" можна зробити висновок про те, що станом на 31.12.2011 р. дане пiдприємство має задовiльний фiнансовий стан, оскiльки рентабельнiсть його дiяльностi за звiтний перiод має позитивне значення (бiльше 0,01), пiдприємство лiквiдне та лише частково фiнансово залежне вiд залучених засобiв.

Аудитор - Волошина О.В.,
сертифiкат А № 006285 вiд 26.04.2007р.
дiйсний до 26.04.2012р.
IпiдписI
Директор аудиторської фiрми - Мельничук Б.В.,
сертифiкат А № 006286 вiд 26.04.2007р.
дiйсний до 26.04.2012р.
Iпiдпис I
23 квiтня 2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" займається виробництвом кормових добавок, основними з яких є премiкси та наданням майна в оренду i комунальних послуг.
Ринком збуту є Україна, в основному Київська область. Основнi ризики в дiяльностi пiдприємства - рiзке коливання цiн на сировину. Джерела сировини - напiвфабрикати закуповуються у ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач", при наявностi коштiв проблем iз доступнiстю не виникає.
Конкуренцiя на ринку iснує з боку українських виробникiв, а саме: ТОВ "Кремiкс", ТОВ "Текра Лтд" (Полтавська обл.), ТОВ "Сiмекс Трейд" (Днiпропетровська обл.), ТОВ "Агровет Атлантiк" (Черкаська обл.), ТОВ "Провiмi", ТОВ "Вишгородський ЕКЗ" (м.Київ) та iншi.
Перспективнi плани розвитку - будiвництво нових складiв для сировини та готової продукцiї, в планах розширення асортименту продукцiї.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв в товариствi вiдбувалися змiни в активах за рахунок їх придбання, модернiзацiї, списання та продажу. Найбiльш значимим придбанням в даний перiод було придбання земельної дiлянки за мiсцем розташування товариства, вартiсть придбання 945,3тис.грн. Здiйснено реконструкцiю та модернiзацiю складу готової продукцiї, головного корпусу, адмiнiстративного примiщення, прохiдної, залiзобетонної огорожi на суму 344,4тис.грн. Придбано 2 легкових автомобiля на суму 96,0тис.грн., проведено ремонт екскаватора на суму 20,9тис.грн., заасфальтовано площадку на територiї завода на суму 21,7тис.грн. Здiйснено продаж активiв на суму 760,3тис.грн. Вибуття активiв в товариствi вiдбувалося за рахунок продажу будiвель та споруд, якi не використовувались за призначенням протягом останнiх 10-ти рокiв, та застарiлого обладнання, як фiзично зношеного та непридатного для подальшого використання.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби товариства складаються з засобiв виробничого призначення. Переоцiнка основних засобiв в бухгалтерському облiку пiдприємством не проводилася. Протягом звiтного перiоду товариство не проводило кардинальних змiн якiсного складу основних засобiв. За роки довготривалого використання основнi засоби значно застарiли як фiзично, так i морально, i в бiльшостi своїй потребують реконструкцiї або замiни на бiльш новi високотехнологiчнi та високопродуктивнi машини та агрегати. Тому, товариство потребує iнвестування для проведення свого технiчного переозброєння та реконструкцiї.
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства. Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний рiк не було.
Вартiсть основних засобiв, що знаходяться в розпорядженнi товариства на 31.12.2011р. складає 1558,1 тис. грн., що на 0,90 % менше за аналогiчний показник на початок року. Зменшення загального розмiру активiв вiдбулося внаслiдок нарахування зносу.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. складає 3330,8 тис.грн., знос - 1772,7 тис.грн
Коефiцiєнт зносу основних засобiв на пiдприємствi збiльшився вiдносно рiвня минулого року i становить 53,22 %. Ступiнь використання основних засобiв (фондовiддача) за звiтний перiод збiльшився та становить 2,99, що вказує на вiдповiдне зменшення фондомiсткостi виробництва та пiдвищення ефективностi використання основних фондiв.
Дiяльнiсть товариства не має впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. Капiтальне будiвництво, розширення виробництва не планується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основнi проблеми:
- нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi;
- вiдсутнiсть вiльних грошових коштiв для забезпечення виробництва сировиною, матерiалами i придбання прогресивного технiчного обладнання.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У 2011 року було сплачено 3,1 тис. грн. штрафних санкцiй за правопорушення на ринку цiнних паперiв (несвоєчасне розмiщення особливої iнформацiї).
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi планується виконувати за рахунок власних коштiв.
Для реконструкцiї пiдприємства використовувався прибуток, який залишається в розпорядженнi акцiонерного товариства.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Договори укладенi мiж ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" та iншими юридичними та фiзичними особами в 2011 роцi виконуються в повному обсязi та в зазначенi термiни.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Суттєвих прогнозiв та планiв, що могли б значно вiдобразитися на дiяльностi пiдприємства ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" немає. Головним завданням Товариства є збiльшення прибутковостi. Згiдно перспективного плану буде продовжено реконструкцiю i технiчне переозброєння виробництва.
З цiєю метою планується використовувати власнi кошти(прибуток) товариства та при потребi залучати позиковi кошти банкiв.
В наступному роцi товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення перелiку клiєнтiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть товариства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок У звiтному роцi дослiджень та розробок ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" не проводило.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Товариство впродовж 2011 року не було учасником будь-яких судових справ.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.