ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  1577.200  1558.100   0.000  0.000  1577.200   1558.100
  - будівлі та споруди  568.800  589.200  0.000  0.000  568.800   589.200
  - машини та обладнання  73.500  53.300  0.000  0.000  73.500  53.300
  - транспортні засоби  61.200  44.500  0.000  0.000  61.200  44.500
  - інші  873.700  871.100  0.000  0.000  873.700  871.100
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  1577.200  1558.100  0.000  0.000  1577.200  1558.100
Опис:  Вартiсть основних засобiв, що знаходяться в розпорядженнi товариства на 31.12.2011р. складає 1558,1 тис. грн., що на 0,90 % менше за аналогiчний показник на початок року. Зменшення загального розмiру активiв вiдбулося внаслiдок нарахування зносу.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. складає 3330,8 тис.грн., знос - 1772,7 тис.грн
Коефiцiєнт зносу основних засобiв на пiдприємствi збiльшився вiдносно рiвня минулого року i становить 53,22 %. Ступiнь використання основних засобiв - 2,99.
Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний рiк не було.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
1398.400 1192.000
845.800 845.800
845.800 845.800
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 552.6 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 552.6 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.