ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
немає    0.000  0.000   
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
немає    0.000  0.000000000000   
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
нема    0.000  X  
Податкові зобов'язання X 27.900  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 2059.700  X X
Усього зобов'язань X 2087.600  X X


Опис: До рядка "Iншi зобов'язання" таблицi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" вiдноситься:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1345,6 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
зi страхування - 7,9 тис.грн.;
з оплати працi - 14,0 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 692,2 тис.грн.