ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Гасратов Акiф Вагiф огли
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
24.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05779614
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Київська область
     Район Макарiвський
     Поштовий індекс 08030
     Населений пункт с. Плахтянка
     Вулиця, будинок вул. Кавказька, 1
     Міжміський код, телефон та факс (04578) 3-42-48, 3-42-87
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
    Річна інформація опублікована у 77 (1330) Вiдомостi ДКЦПФР 24.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація http:IIplahtynka.pat.uaIemitentsIreports 24.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)