ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 6.0008.900
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 1580.6001562.300
Первісна вартість 031 3407.8003371.800
Знос 032 1827.2001809.500
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 0.0000.000
Усього за розділом І 080 1586.6001571.200
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 64.90060.300
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 4.3000.300
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 791.2001395.200
первісна вартість 161 791.2001395.200
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.0000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 95.100106.100
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 42.700363.900
у тому числі в касі 231 0.1000.300
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 0.0000.000
Усього за розділом ІІ 260 998.2001925.800
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0000.000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 845.800845.800
Додатково вкладений капітал 320 0.0000.000
Резервний капітал 340 298.500300.900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 47.700251.700
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 1192.0001398.400
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 13.20010.700
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 0.0000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 643.1001345.600
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 26.80027.900
зі страхування 570 9.9007.90000
з оплати праці 580 7.4000014.00000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 692.30000692.20000
Усього за розділом IV 620 1379.500002087.60000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.100000.30000
Баланс 640 2584.800003497.00000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 9


ПІБ керівника Гасратов Акiф Вагiф огли
ПІБ головного бухгалтера Ральчук Олена Володимирiвна
Примітки:
Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства (форма № 1-М) станом на 31.12.2011 року, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39;
Загальнi активи балансу в сумi 3 497,0 тис.грн. пiдтверджуються даними облiку, у тому числi:
У складi балансової статтi "Основнi засоби" вiдображено вартiсть:
- основних засобiв, первiсна вартiсть яких станом на 31.12.2011р. складає 3 330,8 тис.грн., знос - 1 772,7 тис.грн.
Амортизацiя на основнi засоби та нематерiальнi активи у звiтному перiодi нараховувалась: до 31.03.2011р. - вiд залишкової вартостi iз застосуванням норм, визначених Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (зi змiнами та доповненнями), з 01.04.2011р. - за прямолiнiйним методом iз застосуванням норм, визначених статтею 145 Податкового кодексу України;
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв за первiсною вартiстю 32,1 тис.грн. Знос по малоцiнних необоротних матерiальних активах нараховується в розмiрi 100 % у першому мiсяцi його використання, що не суперечить вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби";
- нематерiальних активiв, первiсна вартiсть яких становить 8,9 тис.грн, сума нарахованої амортизацiї (зносу) - 4,7 тис.грн. Знос по нематерiальних активах товариство нараховує прямолiнiйним методом, що не суперечить вимогам чинного законодавства та вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi.
Залишкова вартiсть об'єктiв, включених до балансової статтi "Основнi засоби" становить 1 562,3 тис.грн.
Балансова вартiсть капiтальних iнвестицiй на звiтну дату становить 8,9 тис.грн., у тому числi: капiтальне будiвництво - 2,9 тис.грн., придбання (виготовлення) основних засобiв - 6,0 тис.грн.
Згiдно балансу вартiсть необоротних активiв складає 1 571,2 тис.грн. Всi об'єкти, що облiковуються у їх складi, вiдповiдають критерiям визнання активiв.
Облiк виробничих запасiв ведеться по мiсцях зберiгання та матерiально-вiдповiдальних особах у вiдповiдностi з дiючим порядком облiку, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". На дату балансу запаси оцiненi за первiсною вартiстю. Оцiнка запасiв пiд час їх вибуття проводиться за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО), що не суперечить вимогам П(С)БО 9 "Запаси" та вiдповiдає облiковiй полiтицi пiдприємства.
Данi складського та бухгалтерського облiку спiвставнi з даними балансу по роздiлу II, згiдно яких вартiсть запасiв становить 60,6 тис.грн., в т.ч. виробничi запаси - 60,3 тис.грн., товари - 0,3 тис.грн.
Вiдображенi в II роздiлi активу балансу залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi в сумi 363,9 тис.грн.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображена в звiтностi за первiсною вартiстю в сумi 1 395,2 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 106,1 тис. грн., що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку.
Станом на 31.12.2011 р. товариство має залишки забезпечень виплат персоналу в сумi 10,7 тис.грн., що вiдповiдає даним облiку.
Балансова вартiсть поточних зобов'язань товариства станом на 31.12.2011р. становить 2 087,6 тис.грн., у тому числi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1 345,6 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 27,9 тис.грн., зi страхування - 7,9 тис.грн., з оплати працi - 14,0 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 692,2 тис.грн., що пiдтверджується даними облiку.
Доходи майбутнiх перiодiв на звiтну дату становлять 0,3 тис.грн.
Статутний капiтал товариства вiдповiдно до установчих документiв становить 845 752,00 грн. i сплачений повнiстю. На звiтну дату державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня.
Вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 227I10I1I11 вiд 01.06.2011р. Приватним акцiонерним товариством "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" здiйснено випуск 3 383 008 штук простих iменних акцiй на загальну суму 845 752,00 грн. номiнальною вартiстю 0,25 грн. Форма iснування акцiй - бездокументарна.
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2011р. становить 1 398,4 тис.грн., з них: статутний капiтал - 845,8 тис.грн., резервний капiтал - 300,9 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 251,7 тис.грн. Склад, структура i використання складових власного капiталу вiдповiдає вимогам установчих документiв та дiючим положення бухгалтерського облiку.
Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2011р. становить 1 398,4 тис.грн. Це бiльше суми статутного капiталу i вiдповiдає вимогам чинного законодавства.