ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12021.7007779.200
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 2003.6001296.500
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 10018.1006482.700
Інші операційні доходи 040 63.70025.300
Інші доходи 050 0.1002.600
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 10081.9006510.600
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 9376.7005979.000
Інші операційні витрати 090 471.300468.100
у тому числі 091 0.0000.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 0.0000.200
Разом витрати (080+090+100) 120 9848.0006447.300
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 233.90063.300
Податок на прибуток 140 27.50013.100
Чистий прибуток (збиток) 150 206.40050.200
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки:
Звiт про фiнансовi результати (форма № 2-М) за 2011 рiк, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.02.2000 р. № 39.
За даними облiку протягом звiтного перiоду товариство отримало прибуток у розмiрi 206,4 тис.грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг в сумi 10 018,1 тис.грн., iншi операцiйнi доходи - 63,7 тис.грн. та iншi доходи - 0,1 тис.грн., вiдображено у звiтностi вiдповiдно до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи".
Витрати перiоду, вiдображенi у звiтi, вiдповiдають критерiям визнання та оцiнки, що визначенi дiючими Положеннями бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi та склали 9 848 тис. грн., в тому числi: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 9 376,7 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 471,3 тис.грн. Податок на прибуток склав 27,5 тис.грн.