ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 9. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) - 1. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 5. Фонд оплати працi у звiтному 2011р. склав 311,3 тис.грн., який у порiвняннi з попереднiм роком збiльшився на 71,4 тис.грн., у зв'язку зi збiльшенням мiнiмального розмiру заробiтної плати. Протягом звiтного року рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства не пiдвищувався. Кадрова программа, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства, не запланована.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: