ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
22.04.2011
86.3000000
Загальнi збори iнiцiйованi правлiнням товариства з наступним порядком денним:
1. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк (звiт затверджено).
2. Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2010 рiк (звiт затверджено).
3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк (звiт затверджено).
4. Затвердження рiчного звiту, балансу та розподiлу прибутку Товариства за 2010 рiк (рiчний звiт та баланс затвердили; прибуток розподiлити наступним чином: 5% прибутку спрямувати до резервного капiталу; 95% прибутку спрямувати на поповнення обiгових коштiв).
5. Про переведення у бездокументарну форму iменних акцiй паперiв ВАТ "Плахтянський ДЗВП" випущених у документарнiй формi, затвердження рiшення про дематерiалiзацiю та визначення способу повiдомлення акцiонерiв (1. Перевести у бездокументарну форму iменнi цiннi папери ВАТ "Плахтянський ДЗВП" випущених у документарнiй формi. 2. Затвердити рiшення про дематерiалiзацiю. 3. Направити акцiонерам персональнi повiдомлення про дематерiалiзацiю шляхом надiслання простих поштових повiдомлень).
6. Про припинення дiї договору з Реєстроутримувачем, встановлення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операцiй (1. Припинити дiю договору на ведення реєстру укладеного з ТОВ "Народний реєстр". 2. Встановити дату припинення ведення реєстру - 10 робочих днiв вiд дати публiкацiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування).
7. Прийняття рiшення про укладення договору з Депозитарiєм на обслуговування випуску акцiй, що дематерiалiзуються та затвердження умов договору (укласти договiр з ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" та затвердити умови договору).
8. Прийняття рiшення про укладення договору зi Зберiгачем про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується та затвердження умов договору (укласти договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах iз Зберiгачем ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС" та затвердити умови договору).
9. Призначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження здiйснити персональнi повiдомлення акцiонерiв про прийнятi Зборами рiшення щодо дематерiалiзацiї та здiйснювати iншi дiї щодо забезпечення проведення процедури дематерiалiзацiї (Призначити уповаженою особою Гасратова Акiфа Вагiф огли).
10. Про приведення дiяльностi ВАТ "Плахтянський ДЗВП" у вiдповiднiсть з вимогами Закону Украни про "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI та вiдкликання органiв корпоративного управлiння (Привести дiяльнiсть ВАТ "Плахтянський ДЗВП" у вiдповiднiсть iз вимогами Закону, зокрема пов'язанi iз змiною його найменування. Вiдкликати органи управлiння ВАТ "Плахтянський ДЗВП" а саме: Наглядову раду, Правлiння, Ревiзiйну комiсiю. Встановити, що останнiм днем дiї повноважень вiдкликаних членiв органiв управлiння Товариства є день, що передує дню державної реєстрацiї статуту ПрАТ "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" у новiй редакцiї).
11. Змiна найменування Вiдкритого акцiонерного товариства " Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв " на Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" або на Публiчне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" (змiнити найменування на Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв").
12. Внесення змiн до Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та за твердження Статуту Товариства в новiй редакцiї (внести змiни до Статуту).
13. Про обрання органiв управлiння (обрали новий склад органiв управлiння).
14. Затвердження внутрiшнiх положень у вiдповiдностi з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" (затвердити внутрiшнi положення ПрАТ "Плахтянський ДЗВП). 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.