ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 
Дата розміщення: 13.04.2016

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Онищук Микола Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

13.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 05779614
4. Місцезнаходження д/н, 08030, Київська область, Макарівський, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1
5. Міжміський код, телефон та факс (04578) 3-42-48, 3-42-87
6. Електронна поштова адреса pdzvp@emitent.net.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№ 75, Відомості НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

19.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://plahtynka.pat.ua/emitents/reports

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

13.04.2016

(дата)