ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 
Дата розміщення: 13.04.2016

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" засноване вiдповiдно до наказу РВ Фонду державного майна України по Київськiй областi №5.25.7/9 вiд 11 жовтня 2001 року шляхом перетворення державного пiдприємства Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв у вiдкрите акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв", згiдно з ЗУ "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi". Iсторiя ВАТ "ПДЗВП" розпочинається з 1914 року, коли в с.Плахтянка на Київщинi було засновано Спиртовий завод, з 1959 року по 1960 рiк вiдбулась реконструкцiя спиртозаводу, його було перейменовано в "Плахтянський завод кормових антибiотикiв" та перепрофiлiйовано на випуск бiомiцину кормового, з 1996 року перейшли на випуск ветпрепаратiв. З 2009 року перейшли на випуск кормових добавок, з 2012року основним видом діяльності є здача майна в оренду. 22.04.2011р. з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв" на Приватне акцiонерне товариство "Плахтянський дослiдний завод ветеринарних препаратiв". Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Товариство є окремою юридичною структурою. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 2 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 4 особи. Фонд оплати працi у звiтному 2015р. склав 156,1ис.грн., який у порiвняннi з попереднiм роком збільшився на 8,2тис.грн., у зв'язку із індексацією заробітної плати. Протягом звiтного року рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства не пiдвищувався. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства, не запланована.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" не входить до складу будь-яких об'єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); У Звітному році ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалось вiдповiдно до наказу про облікову політику №1 від 05.01.2015, зміни до цього наказу від 01.09.2015 №2.
Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності здійснюється відповідно до норм національних П(С)БО із застосуванням програми 1С:Бухгалтерія.
До основних фондів відносяться матеріальні активи підприємства, що використовуються для ведення господарської діяльності, термін корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких - понад 2500,00грн.-до 01.09.2015р., 6000,00грн.-з 01.09.2015р. Активи вартістю менше 2500 грн.-до 01.09.2015, 6000,00грн.-з 01.09.2015р. і з терміном корисного використання більше одного року обліковуються як малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА). Метод амортизації основних засобів: за прямолінійним методом з урахуванням мінімальних строків корисного використання, передбачених ст.145 ПКУ. Амортизація МНМА нараховується в розмірі 100 % вартості об'єкта в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію. Облiк запасiв та їх оцiнка здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).
Величина резерву сумнівних богів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. За дебіторською заборгованістю, яка не пов'язана з реалізацією продукції і товарів, резерв не створюється.
Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов'язання. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" займається наданням майна в оренду i комунальних послуг. За 2015 рік дохід від здачі майна в оренду становить 503,7 тис.грн., що складає 95,8% від усього отриманого доходу. Ринком збуту є Київська область, основними орендарями є ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач" та ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач"
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi п'ять рокiв в товариствi вiдбувалися змiни в активах за рахунок їх придбання, модернiзацiї, списання та продажу. Здiйснено реконструкцiю та модернiзацiю головного корпусу, адмiнiстративного примiщення, прохiдної, залiзобетонної огорожi та будівлі на території заводу на суму 109,9тис.грн. Придбано погружний насос на суму 10,8тис.грн. для каналізаційно-насосної станції, 2 насоси для артезіанських скважин на суму 7,9тис.грн., перфоратор на суму 8,4тис.грн.Здiйснено продаж активiв на суму 126,7тис.грн. Вибуття активiв в товариствi вiдбувалося за рахунок продажу машин та обладнання, якi не використовувались за призначенням протягом останнiх 10-ти рокiв, та застарiлого обладнання, як фiзично зношеного та непридатного для подальшого використання
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; У звітному періоді Емітент не здійснював правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, у тому числі між Емітентом та його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основнi засоби товариства складаються з засобiв виробничого призначення. Переоцiнка основних засобiв в бухгалтерському облiку пiдприємством не проводилася. Протягом звiтного перiоду товариство не проводило кардинальних змiн якiсного складу основних засобiв. За роки довготривалого використання основнi засоби значно застарiли як фiзично, так i морально, i в бiльшостi своїй потребують реконструкцiї або замiни на бiльш новi високотехнологiчнi та високопродуктивнi машини та агрегати. Тому, товариство потребує iнвестування для проведення свого технiчного переозброєння та реконструкцiї. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства. Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний рiк не було. Вартiсть основних засобiв, що знаходяться в розпорядженнi товариства на 31.12.2015р. складає 1302,7 тис. грн., що на 4,1 % менше за аналогiчний показник на початок року. Зменшення загального розмiру активiв вiдбулося внаслiдок нарахування зносу. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2015 р. складає 3194,1 тис.грн., знос - 1891,7 тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів станом на 31.12.2015 р. становить 59,70 %. Ступінь використання основних засобів - 15,77%. Дiяльнiсть товариства не має впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. Капiтальне будiвництво, розширення виробництва не планується.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основнi проблеми: - нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi; - вiдсутнiсть вiльних грошових коштiв для забезпечення виробництва сировиною, матерiалами i придбання прогресивного технiчного обладнання
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Протягом 2015 року санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства не застосовувалось.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансування дiяльностi планується виконувати за рахунок власних коштiв. Для реконструкцiї пiдприємства використовувався прибуток, який залишається в розпорядженнi акцiонерного товариства
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Договори укладенi мiж ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" та iншими юридичними та фiзичними особами в 2015 роцi виконуються в повному обсязi та в зазначенi термiни
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Суттєвих прогнозiв та планiв, що могли б значно вiдобразитися на дiяльностi пiдприємства ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" немає. Головним завданням Товариства є збiльшення прибутковостi. Згiдно перспективного плану буде продовжено реконструкцiю i технiчне переозброєння виробництва. З цiєю метою планується використовувати власнi кошти(прибуток) товариства та при потребi залучати позиковi кошти банкiв. В наступному роцi товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення перелiку клiєнтiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть товариства
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; У звiтному роцi дослiджень та розробок ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" не проводило
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; У звітному році Товариство не було учасником будь-яких судових справ
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня