ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 
Дата розміщення: 13.04.2016

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1355.6 1302.7 0 0 1355.6 1302.7
будівлі та споруди 446 407.6 0 0 446 407.6
машини та обладнання 34.2 22.2 0 0 34.2 22.2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 875.4 872.9 0 0 875.4 872.9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1355.6 1302.7 0 0 1355.6 1302.7
Опис Балансова вартість основних засобів, що знаходяться в розпорядженні товариства на 31.12.2015р. складає 1302,7 тис. грн. Зменшення загального розміру основних засобів відбулося внаслідок нарахування зносу та незначного вибуття.
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2015 р. складає 3232,9 тис.грн., знос - 1930,2 тис.грн
Коефіцієнт зносу основних засобів станом на 31.12.2015 р. становить 59,70 %. Ступінь використання основних засобів - 15,77%
Основні засоби належать товариству на праві власності, обмежень на їх використання немає.
Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний рік не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1691.1 1640
Статутний капітал (тис.грн.) 845.8 845.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 845.8 845.8
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 845,3 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 845,3 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.