ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 
Дата розміщення: 13.04.2016

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21512649
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0347, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** ., ., ., .
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності за 2015 рік Приватного акціонерного товариства "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" Основні відомості про емітента Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" Ідентифікаційний код: 05779614 Юридична адреса: 08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1 Державна реєстрація: Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видана державним реєстратором реєстраційної служби Макарівського районного управління юстиції Київської області 06.04.2015р., дата державної реєстрації та номер запису в ЄДР: 14.02.1991р., 24.03.2005 р., № 1 340 120 0000 000221. Основні види діяльності: - 21.20 - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; - 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля; - 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; - 77.11 - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; - 36.00 - забір очищення та постачання води; - 37.00 - каналізація, відведення й очищення стічних вод. Підстави для виконання аудиту Аудиторська перевірка проводилась у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА) 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ (в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 р. № 140-V (зі змінами та доповненнями)). ВИСНОВОК (ЗВІТ) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЕМІТЕНТА Ми провели аудит балансу (ф. 1-м) станом на 31.12.2015 р. та звіту про фінансові результати (ф. 2-м) за рік, що закінчився на зазначену дату (далі - Фінансова звітність) Приватного акціонерного товариства "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" (далі - Компанія), що додаються. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання та достовірне подання Фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал Компанії визначає потрібним для забезпечення складання Фінансової звітності, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Аудиторська перевірка проводилась з відома голови правління товариства Онищука М.В. та головного бухгалтера Ральчук О.В. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї Фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що Фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо інформації наведеної у Фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень Фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірності подання Компанією Фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, застосованих управлінським персоналом Компанії, та оцінку загального подання Фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не спостерігали за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань Компанії, оскільки ця подія передувала даті нашого призначення аудитором Компанії. Через характер облікових запасів Компанії ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", Фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" станом на 31.12.2015 р., у відповідності до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. ЗВІТ ЩОДО ІНШИХ ПИТАНЬ 1. Розкриття інформації за видами активів Станом на 31.12.2015 р. загальна сума активів Компанії становила 1 838,3 тис. грн. 1.1. Необоротні активи Необоротні активи Компанії станом на 31.12.2015 р. становили 1 304,8 тис. грн. Необоротні активи Компанії включали в себе: Незавершені капітальні інвестиції - 2,1 тис.грн. ( в т.ч. придбання (виготовлення) основних засобів - 2,1 тис.грн.); Основні засоби: первісна вартість - 3 232,9 тис. грн. (в т.ч. земельні ділянки - 867,5 тис.грн., будинки, споруди та передавальні пристрої - 1 720,3 тис. грн.; машини та обладнання - 414,3 тис. грн.; транспортні засоби - 154,3 тис.грн., інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 37,7 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи - 31,1 тис.грн., інші нематеріальні активи - 7,8 тис.грн.), знос - 1 930,2 тис. грн., залишкова вартість - 1 302,7 тис. грн. Об'єкти, що обліковуються у складі необоротних активів, відповідають критеріям визнання активів. Амортизація на основні засоби у звітному періоді нараховувалась за прямолінійним методом із застосуванням норм, визначених ст. 145 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), що не суперечить діючим нормативам обліку. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100 % вартості об'єкта в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію. 1.2. Оборотні активи Оборотні активи Компанії станом на 31.12.2015 р. становили 533,5 тис. грн. Оборотні активи Компанії включали в себе: Запаси - 97,8 тис. грн.; Дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 13,9 тис. грн.; Дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом - 0,3 тис.грн.; Іншу поточну дебіторську заборгованість - 291,7 тис.грн.; Гроші та їх еквіваленти - 129,8 тис. грн. Облік виробничих запасів ведеться по місцях зберігання та матеріально-відповідальних особах у відповідності з діючим порядком обліку, що відповідає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". На дату балансу запаси оцінені за первісною вартістю. Оцінка запасів під час їх вибуття проводиться за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), що не суперечить вимогам П(С)БО 9 "Запаси" та відповідає обліковій політиці підприємства. Визнання та класифікація поточної дебіторської заборгованості товариства відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Перед складанням Фінансової звітності відповідно до наказу № 5 від 23.09.2015 р. Компанією проводилася інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей станом на 01.10.2015 р. (сировини, матеріалів, товарів і тари, ПММ, МШП на складах, у відповідальному зберігання, грошових коштів у касі, цінних паперів і бланків суворої звітності), на 01.11.2015р. (розрахунків з дебіторами і кредиторами) та на 01.12.2015р. (основних засобів, МНМА та нематеріальних активів). Відповідно до Протоколів центральної інвентаризаційної комісії, комісією не встановлено розбіжностей між фактичною наявністю об'єктів та даними бухгалтерського обліку. Ми не спостерігали за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань Компанії, оскільки ця подія передувала нашому призначенню аудитором Компанії. 2. Розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів та зобов'язання Станом на 31.12.2015 р. Компанія не має простроченої заборгованості по кредитах банку та нарахованих i несплачених відсотках за користування позиками банківських установ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення Компанії станом на 31.12.2015р. становили 15,3 тис.грн., що є забезпеченням виплат відпусток. 2.1. Поточні зобов'язання Поточні зобов'язання Компанії станом на 31.12.2015 р. становили 131,9 тис. грн. Поточні зобов'язання Компанії включали в себе: Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 25,9 тис. грн. ( у тому числі з податку на прибуток - 10,9 тис.грн.); зі страхування - 2,6 тис.грн.; з оплати праці - 4,5 тис. грн.; Доходи майбутніх періодів - 0,2 тис.грн.; Інші поточні зобов'язання - 98,7 тис.грн. Відображені в ІІІ розділі пасиву балансу поточні зобов'язання відповідають критеріям визнання поточних зобов'язань відповідно до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання". Аудит правильності розрахунків та сплати податкових платежів не був предметом аудиту. 3. Розкриття інформації про власний капітал 3.1. Формування статутного капіталу та емісія цінних паперів Статутний капітал Компанії у відповідності до установчих документів становить 845 752,00 грн. Статутний капітал Компанії сплачено повністю. Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 227/10/1/11 від 01.06.2011 р. Компанією зареєстровано випуск 3 383 008 штук простих іменних акцій на загальну суму 845 752,00 грн. номінальною вартістю 0,25 грн. Форма існування акцій - бездокументарна. Обслуговування випуску акцій ПрАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" відповідно до договору № Е-3857 про обслуговування емісії цінних паперів від 09.06.2011р. здійснює ПАТ "Національний депозитарій України". ПрАТ "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" відкрило рахунки в цінних паперах власникам акцій відповідно до договору № 42 від 07.06.2011р. у зберігача - ТОВ "Комекс-Фінанс". Протягом періоду, що перевірявся, викуп акцій власної емісії товариством не здійснювався, дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Статутний капітал Компанії відповідно до установчих документів становить 845 752,00 грн. і поділений на 3 383 008 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2015 р. статутний капітал сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі Компанії немає. 3.2. Власний капітал Власний капітал Компанії станом на 31.12.2015 р. становить 1 691,1 тис. грн., в тому числі: зареєстрований (пайовий) капітал - 845,8 тис. грн., резервний капітал - 325,5 тис. грн., нерозподілений прибуток - 519,8 тис. грн. Ці суми відповідають балансу та даним бухгалтерського обліку. Склад, структура і використання складових власного капіталу відповідає вимогам установчих документів Компанії. 3.3. Чистий прибуток за період За даними обліку та Фінансової звітності протягом звітного періоду Компанія отримала чистий прибуток у розмірі 51,1 тис. грн. Методика визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в сумі 509,4 тис. грн. та інші операційні доходи - 16,3 тис. грн., відображено у звітності відповідно до вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи". Витрати періоду, відображені у звіті, відповідають критеріям визнання та оцінки, що визначені діючими Положеннями бухгалтерського обліку та звітності в Україні та склали 463,7 тис. грн., в тому числі: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 87,0 тис. грн., інші операційні витрати - 376,7 тис. грн. Податок на прибуток склав 10,9 тис. грн. 4. Аналіз показників фінансового стану Аналіз показників фінансового стану Компанії проведено на підставі даних Фінансової звітності. Показники фінансового стану Компанії розраховані аудиторами та становлять наступні значення: Показник Нормативне значення 31/12/2014 31/12/2015 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25 - 0,50 0,454 0,984 Коефіцієнт загальної ліквідності > 1,00 2,182 4,045 Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, автономії) > 0,50 0,873 0,920 Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом > 1,00, збільшення 6,865 11,488 Коефіцієнт рентабельності активів > 0,00, збільшення 0,057 0,056 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Компанії станом на 31.12.2015 р. становив 0,98, що свідчить про достатній ступіть покриття поточних зобов'язань за рахунок поточних фінансових інвестицій, грошових коштів та їх еквівалентів. Коефіцієнт загальної ліквідності Компанії станом на 31.12.2015 р. становив 4,04, що свідчить про достатній ступіть покриття поточних зобов'язань за рахунок оборотних (поточних) активів. Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, автономії) Компанії станом на 31.12.2015 р. становив 0,92, що свідчить про високу частку власного капіталу в загальній вартості майна. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом Компанії станом на 31.12.2015 р. становив 11,49, що свідчить про високий рівень покриття всіх зобов'язань за рахунок власного капіталу. Коефіцієнт рентабельності активів Компанії станом на 31.12.2015 р. становив 0,06, що свідчить про високий рівень рентабельності (прибутковості) діяльності в розрахунку відносно вартості активів. 5. Розкриття іншої допоміжної інформації 5.1. Система бухгалтерського обліку Компанія веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік в Компанії у звітному періоді вівся методом подвійного запису господарських операцій, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями). У товаристві облік ведуть за журнально-ордерною формою з допомогою комп'ютерної програми 1С-7.7 у відповідності до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом від 30.11.1999р. № 291. Для визначення правових принципів регулювання та організації ведення бухгалтерського обліку в Компанії видано Наказ про облікову політику підприємства № 1 від 01.06.2011 р. На основі проведених аудиторами тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться товариством відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування. 5.2. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Вартість чистих активів Компанії була розрахована у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Комісії від 17.11.2004 р. № 485. Чисті активи Компанії станом на звітну дату складають 1 691,1 тис. грн., а розмір статутного капіталу 845,8 тис. грн. Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх відповідність вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. 5.3. Виконання значних правочинів За свідченнями керівництва Компанії, протягом періоду, що перевірявся, значні правочини не проводились. 5.4. Ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Аудиторська перевірка передбачала проведення процедур, для отримання доказів щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від професійного судження аудитора, в тому числі від оцінки ризиків суттєвих викривлень у фінансовій звітності внаслідок помилки або шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності"). Фінансова звітність Товариства в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки могли бути не виявлені. 5.5. Відповідність показників Фінансової звітності даним аналітичного обліку Фінансова звітність Компанії складена у відповідності до вимог чинних П(С)БО України щодо фінансової звітності. Дані, що наведені у Фінансовій звітності Компанії, відповідають даним бухгалтерського обліку. Перевірка співставності показників окремих форм звітності проведена аудиторами у відповідності до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. № 476. Розбіжностей між показниками Фінансової звітності Компанії не виявлено. 6. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року 6.1. Дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів За заявою керівництва, протягом звітного періоду у товаристві інші дії, що розглядаються статтею 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІV, як такі, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, не відбувалися. Відомості про аудиторську компанію Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту" Ідентифікаційний код: 21512649 Юридична адреса: Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10 Тел.|Факс: +380 (44) 219 00 44 (55) Внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0347, термін чинності до 29.10.2020 р. Суб'єкт господарювання включений до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р. Відповідність системи контролю якості: Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, Рішення Аудиторської палати України від 30.07.2015 р. № 313/4.1, термін чинності до 31.12.2020 р. Основні відомості про умови договору Договір на здійснення аудиторської перевірки від 02 березня 2016 р. № 12. Перевірка здійснювалася за місцезнаходженням Компанії з 09 березня по 04 квітня 2016 р., що не суперечить умовам договору. Олена ВОЛОШИНА, аудитор ТОВ "Міжнародний інститут аудиту" сертифікат А № 006285 від 26.04.2007 р. дійсний до 26.04.2017 р. Борис МЕЛЬНИЧУК, директор ТОВ "Міжнародний інститут аудиту" сертифікат А № 006286 від 26.04.2007 р. дійсний до 26.04.2017 р. МП 08 квітня 2016 р.
д/н
д/н
д/н