ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 
Дата розміщення: 13.04.2016

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Онищук Микола Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ., ., .
4) рік народження*** 1980
5) освіта*** Вища, Київський національний економічний університет
6) стаж роботи (років)*** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ "Плахтянський ДЗВП", член наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, 5 років
9) опис Голова правління керує роботою правління, розпоряджається коштами і майном в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та наглядової ради, розподіляє обов'язки між членами правління, без довіреності представляє інтереси товариства, приймає рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10% балансової вартості активів товариства. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. Змін на даній посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 19 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: 01.01.08-30.12.11 ФДЗВВП (Плахтянська філія) ПрАТ (ВАТ) "ВНП "Укрзооветпромпостач" технолог цеху преміксів та БМВД; 03.01.12-30.11.13 ПрАТ "Плахтянський ДЗВП" заступник голови правління по виробництву; 01.12.13 - по даний час ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач" нач.виробництва кормів (08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Введенська Наталія Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ., ., .
4) рік народження*** 1982
5) освіта*** Середня спецiальна. Київський фiнансовий коледж
6) стаж роботи (років)*** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Плахтянський ДЗВП, бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, 5 років
9) опис Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради товариства. Всi обов'язки та повноваження детально вказанi у Статутi товариства. Винагорода не передбачена. Змін на даній посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 13 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: 20.01.04-31.12.10 ВАТ "Плахтянський ДЗВП" бухгалтер, 04.01.11- 30.12.11 ФДЗВВП (Плахтянська філія) ПрАТ (ВАТ) "ВНП "Укрзооветпромпостач" бухгалтер, 03.01.12- даний час ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач". Одночасно займає посади бухгалтера на ПрАТ "Плахтянський ДЗВП", ПФ ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач" та ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач" (08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нагаєць Анатолій Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ., ., .
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** Середня спецiальна. Київський механiчний технiкум. Спеціальність - механік
6) стаж роботи (років)*** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ "Плахтянський ДЗВП", член наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, 5 років
9) опис Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради товариства. Всi обов'язки та повноваження детально вказанi у Статутi товариства. Винагорода не передбачена. Змін на даній посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 41 рік. Перелік попередніх посад за останні 5 років: головний інженер на ПрАТ (ВАТ) "Плахтянський ДЗВП". Одночасно займає посаду головного механіка ТОВ "ВНП "Укрзооветпромпостач" (08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних


1) посада* Член правління, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ральчук Олена Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ., ., .
4) рік народження*** 1971
5) освіта*** Вища, Нацiональна академiя ДПС України. Спеціальність - фiнансист
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ДПІ у Макарівському р-ні, зав. сектором валютного контролю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, 5 років
9) опис Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради товариства. Змін на даній посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Винагорода не передбачена. Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складає і подає в установлені терміни фінансову звітність, визначає, формулює, планує, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 25 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: протягом останніх 5 років працює головним бухгалтером на ПрАТ (ВАТ) "Плахтянський ДЗВП". Головним бухгалтером призначено 08.07.05 (наказ №3 від 08.07.05), термін призначення не визначено. Одночасно займає посаду заст. головного бухгалтера на ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач" (08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Недашківський Віталій Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ., ., .
4) рік народження*** 1984
5) освіта*** Вища. Національний університет біоресурсів і природокористування. Спеціальність - механізація с/г
6) стаж роботи (років)*** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПФ ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач", фахівець з постачання
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, 5 років
9) опис Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради товариства. Всi обов'язки та повноваження детально вказанi у Статутi товариства. Винагорода не передбачена. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 14 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: ПФ ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач", фахівець з постачання. Одночасно займає посаду начальника відділу матеріально-технічного постачання в ТОВ "НВП "Укрзооветпромпостач" (08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лісовенко Василь Трохимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ., ., .
4) рік народження*** 1948
5) освіта*** Вища. Бiлоцеркiвський сільськогосподарський iнститут. Спеціальність - інженер-зоотехнік
6) стаж роботи (років)*** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Укрзооветпромпостач, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, 5 років
9) опис Голова Наглядової Ради керує роботою Ради та здійснює контроль за діяльністю правління товариства. Винагорода не передбачена. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 45 років. Протягом останніх 5 років та по даний час займає посаду генерального директора Корпорації "Укрзооветпромпостач" (03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лук'яненко Валентина Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ., ., .
4) рік народження*** 1966
5) освіта*** Вища. Бiлоцеркiвський сiльськогосподарський iнститут. Спецiальнiсть - ветлiкар
6) стаж роботи (років)*** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** лаборант Плахтянського ДЗВП
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, 5 років
9) опис Наглядова Рада є органом товариства, який представляє та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та рішеннями загальних зборів. . Винагорода не передбачена. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 32 роки. Перелік попередніх посад за останні 5 років: протягом останніх 5 років і по даний час працює зав. ветаптекою на ФДЗВВП (Плахтянська філія) ПрАТ (ВАТ) "ВНП "Укрзооветпромпостач" (08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 4). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гришко Михайло Гордійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ., ., .
4) рік народження*** 1953
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "Київзооветпостач", голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, 5 років
9) опис Наглядова Рада є органом товариства, який представляє та захищає інтереси акціонерів, приймає рішення в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та рішеннями загальних зборів. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 43 роки. Протягом останніх 5 років та по даний час займає посаду голови правління ПАТ "Київзооветпостач" (03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних


1) посада* Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ніколайчук Любов Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ., ., .
4) рік народження*** 1958
5) освіта*** Вища. Нацiональний аграрний унiверситет. Спеціальність - фінансист
6) стаж роботи (років)*** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Укрзооветпромпостач, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, 5 років
9) опис Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, організовує проведення перевірок щорічного звіту, а також каси і майна підприємства, стану розрахунків по акціях з акціонерами. Надає висновки по річних звітах і балансах. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 39 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років: протягом останніх 5 років і по даний час працює головою правління ПрАТ (ВАТ) "ВНП "Укрзооветпромпостач" (03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16). Посадова особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлінняОнищук Микола Васильович., ., .3000.008868300000
Член правлінняВведенська Наталія Анатоліївна., ., .000000
Член правлінняНагаєць Анатолій Васильович., ., .30000.0886783000000
Член правління, Головний бухгалтерРальчук Олена Володимирівна., ., .000000
Член правлінняНедашківський Віталій Григорович., ., .000000
Голова Наглядової радиЛісовенко Василь Трохимович., ., .67415519.92768674155000
Член Наглядової радиЛук'яненко Валентина Олександрівна., ., .100.00029610000
Член Наглядової радиГришко Михайло Гордійович., ., .290000.85722529000000
РевізорНіколайчук Любов Вікторівна., ., .3315349.799977331534000
Усього 1037999 30.682724 1037999 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.