ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 
Дата розміщення: 13.04.2016

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2015
Кворум зборів** 82.65
Опис Загальні збори скликані за рішенням Правління та погодженням Наглядової ради Товариства з наступним порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів (обрано лічильну комісію). 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів (обрано голову та секретаря зборів). 3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів (затверджено регламент зборів). 4. Звіт Голови Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства (Затвердили звіт Голови Правління Товариства за 2014 рік). 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік). 6. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства (Затвердили звіт Ревізора Товариства за 2014 рік). 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік (Затвердили річний звіт Товариства за 2014 рік). 8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік (Вирішили 5% прибутку направити на формування резервного капіталу, 95 % направити на поповнення обігових коштів). 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість (надали право голові правління на підписання правочинів, сума яких не перевищує 1 млн.грн.)


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.