ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 
Дата розміщення: 13.04.2016

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів" за ЄДРПОУ 05779614
Територія   за КОАТУУ 3222786801
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів за КВЕД 21.20
Середня кількість працівників, осіб 6    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 08030, Київська, Макарівський, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, (04578) 3-42-48

1. Баланс
на 31.12.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2.1 2.1
Основні засоби: 1010 1355.6 1302.7
первісна вартість 1011 3228.2 3232.9
знос 1012 (1872.6) (1930.2)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1357.7 1304.8
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 109.3 97.8
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 18.6 13.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0.3
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 284.6 291.7
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 108.4 129.8
Витрати майбутніх періодів 1170 0.3 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 521.2 533.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1878.9 1838.3


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 845.8 845.8
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 320.3 325.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 473.9 519.8
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 1640 1691.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 15.3
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 0 0
розрахунками з бюджетом 1620 41.4 25.9
у тому числі з податку на прибуток 1621 24.5 10.9
розрахунками зі страхування 1625 2.1 2.6
розрахунками з оплати праці 1630 3.4 4.5
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0.2
Інші поточні зобов'язання 1690 192 98.7
Усього за розділом III 1695 238.9 131.9
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1878.9 1838.3

Примітки: Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства (форма № 1-м) складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39. Станом на 31.12.2014 р. валюта балансу Товариства становила 1838,3 тис. грн. Товариство не має простроченої заборгованості по кредитах банку та нарахованих i несплачених відсотках за користування позиками банківських установ. Статутний капітал Товариства у відповідності до установчих документів становить 845752,00 грн. Статутний капітал Товариства сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі Товариства немає. Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 227/10/1/11 від 01.06.2011 р. Товариством зареєстровано випуск 3 383 008 штук простих іменних акцій на загальну суму 845 752,00 грн. номінальною вартістю 0,25 грн. Форма існування акцій - бездокументарна. Протягом періоду, що перевірявся, викуп акцій власної емісії Товариством не здійснювався, дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Власний капітал Власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 р. становить 1691,1 тис. грн. Резервний капітал Товариства у 2015 році збільшено на 5,2 тис.грн. відповідно до рішення загальних зборів від 22.04.2015 р. протокол №14.


Керівник

 

(підпис)

Онищук Микола Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ральчук Олена Володимирівна