ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 
Дата розміщення: 13.04.2016

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 509.4 520.2
Інші операційні доходи 2120 16.3 45.3
Інші доходи 2240 0 27.4
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 525.7 592.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (87) (89)
Інші операційні витрати 2180 (376.7) (375)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (463.7) (464)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 62 128.9
Податок на прибуток 2300 (10.9) (24.5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 51.1 104.4

Примітки: Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства (форма № 2-м) складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39. Протягом звітного періоду Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 51,1 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Онищук Микола Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ральчук Олена Володимирівна